Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Towel (Kamanka-4) ZL 2017 3 0274506.6 Towel (Kamanka-4) APPEARANCE_DESIGN 2017-12-19 ~ Đã xác minh
Towel (Kamanka-1) ZL 2017 3 0274521.0 Towel (Kamanka-1) APPEARANCE_DESIGN 2017-12-19 ~ Đã xác minh
Pillow towel(Kamanka-1) ZL 2017 3 0274520.6 Pillow towel(Kamanka-1) APPEARANCE_DESIGN 2017-12-19 ~ Đã xác minh
Towel (Kamanka-2) ZL 2017 3 0274516.X Towel (Kamanka-2) APPEARANCE_DESIGN 2017-12-19 ~ Đã xác minh
Pillow towel (Kamanka-3) ZL 2017 3 0274518.9 Pillow towel (Kamanka-3) APPEARANCE_DESIGN 2017-12-19 ~ 2019-12-19 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
KAMANKA 25550147 KAMANKA Home Textiles>>Bedding>>Bed Skirt,Home Textiles>>Table Linens>>Slipcovers>>Chair Covers,Home Textiles>>Bedding>>Bedding Set 2018-08-14 ~ 2028-08-13 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này